Ocenjevanje delovanja PGD

V skladu s Pravilnikom o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 03/2009, 37/2014 in 6/2021) je 19.1.2022 komisija za ocenjevanje izvedla ocenjevanje PGD Vinska Gora. Pri ocenjevanju smo morali pripraviti na vpogled naslednje poslovne knjige in evidence:

– Matična knjiga PGD in izpisek vseh članov iz Vulkana
– Ažuriran operativni načrt- Izpisek iz Vulkana z vpisano opremo, ki je bila kupljena iz občinskih sredstev
– Izpisana poročila iz SPIN ali lastna poročila o ostalih intervencijah
– Evidenca operativne enote
– Evidenca prevozov z gasilskimi vozili
– Evidenca zapisnikov sej organov PGD
– Evidenca računov povezanih s pogodbami z MOV
– Ostala evidenca in potrdila

Poleg tega s je komisija pregledala vozila, orodišče, garderobe ter ostale operativne zadeve, tudi operativne evidence. Komisija je podala pozitivno oceno.