PODROČJA DELOVANJA

Operativno območje PGD VINSKA GORA obsega teritorij Krajevne skupnosti Vinska Gora (sklep župana 13.2.1997), ter po potrebi intervenira tudi na ostalih operativnih območjih v Mestni občini Velenje in Gasilski zvezi Šaleške doline. V skladu z dogovorom o skupnem alarmiranju med PGD Bevče in PGD Vinska Gora iz leta 2011, pokrivata obe operativni enoti teritorij KS Bevče in KS Vinska Gora skupaj. Na osnovi Uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč in statuta MO Velenje, je bila v letu 1997 sprejeta kategorizacije PGD v MO Velenje. Na tej osnovi se je PGD VINSKA GORA razvrstila v II. kategorijo.

KS-MČ in okoliši PGD v MOV 

Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora v skladu s pogodbo o javni gasilski službi (Mestna občina Velenje, Gasilska zveza Šaleške doline) opravlja predvsem naslednje naloge:

–              gašenje in reševanje v primeru požarov,
–              reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge,
–              izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva,
–              načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva,
–              zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov,
–              zavarovanje oseb in opreme, glede na zakonske možnosti,
–              nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme,
–              usposabljanje gasilske mladine,
–              druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

PGD Vinska Gora ima organizirano operativno gasilsko enoto v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito in reševanje.

ORGANIZIRANOST, VODSTVO IN ORGANI

Organiziranost našega društva je skladna s statutom, pri čemer je Občni zbor najvišji organ, ki ga sestavljajo vsi aktivni člani. Upravni odbor je operativno-izvršilni in strokovno tehnični organ, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru. Voljen je na Občnih zborih z mandatom petih let. Člane upravnega odbora predlagata v izvolitev predsednik in poveljnik, od tega poveljnik 8, predsednik 7 članov.

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor. Voljen je na Občnih zborih z mandatom petih let.

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli Občni zbor za dobo petih let. Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe.

Namen našega društva je, da:

– povežemo čim več občanov zaradi zavarovanja ljudi in premoženja pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami,
– s predavanji in z drugim usposabljanjem seznanjamo s požarno problematiko, dvigujemo znanje in sposobnost članov društva in občanov na področju požarnega varstva,
– sodeluje z organizacijami in društvi, ki se ukvarjajo s požarnim varstvom,
– gojimo solidarnost, požrtvovalnost, nesebičnost in tovarištvo, kar je tradicija gasilskih društev,
– skrbimo za vključevanje gasilske mladine v društvo in jih vzgajamo v samostojne in zavedne člane društva,
– opravljamo druge društvene naloge, ki dopolnjujejo gasilsko dejavnost, za potrebe naših članov in gospodarskih družb na našem požarnem območju.

Si želite postati član PGD Vinska Gora?