BRATJE V OGNJU: BEVČE IN VINSKA GORA

5.2.2011 sta vodstvi PGD Vinska Gora in PGD Bevče podpisali Dogovor o skupnem alarmiranju. S tem dogovorom smo vzpostavili sistem skupnega posredovanja ob vseh vrstah nesreč na območju obeh krajevnih skupnosti. K podpisu dogovora je dal pisno soglasje tudi župam Mestne občine Velenje Bojan Kontič, kar je bila osnova za spremembo občinske načrta aktiviranja gasilskih enot. Sledi povzetek dela dogovora.

Načrt alarmiranja PGD VINSKA GORA in PGD BEVČE v primeru interveniranja na območju KS Vinska Gora in KS Bevče je del občinskega načrta alarmiranja in predstavlja pomemben in ključen element za pravočasno in učinkovito posredovanje ob vseh vrstah naravnih in drugih nesreč. Glavna značilnost je takojšnje in hkratno aktiviranje operativnih enot PGD Vinska Gora in PGD Bevče ob prejemu obvestila o dogodku.

ReCO Celje po prejemu obvestila klic preveže k dežurnemu gasilcu PGD Velenje, ki izvede takojšnje in hkratno aktiviranje obeh operativnih enot. Če je klic prejel direktno dežurni PGD Velenje, je postopek enak.

Nadaljnja aktiviranja ostalih enot in službe se izvedejo na zahtevo vodje intervencijeV primeru dogodka, pri katerem je potrebno posredovanje gasilskih enot, dežurni PGD Velenje po prejetem obvestilu o dogodku izvede alarmiranje obeh operativnih enot PGD Vinska Gora in PGD Bevče, in sicer za dogodke:

  • ob požarih na objektih,
  • ob požarih v naravnem okolju,
  • ob požarih na vozilih,
  • ob reševanju živali,
  • ob poplavah,
  • ob črpanju vode,
  • ob prenosu ponesrečencev,
  • ob iskanju pogrešanih,
    • ob ostalih tehničnih nesrečah (plazovi, razkritja streh, porušenje objektov) in vseh drugih dogodkih, razen prometne nesreče in nesreče z nevarnimi snovmi. (Aktivira se PGD Velenje – obvesti se poveljnik PGD območja, kjer je nesreča.)

Za alarmiranje operativnih enot se uporablja javni sistem alarmiranja (daljinsko proženje siren) ter sistem tihega alarmiranja. Po prejemu poziva preko javnega alarma ali pozivnika se je potrebno nemudoma javiti dežurnemu PGD Velenje po radijski zvezi ali telefonsko in potrditi sprejem ter dobiti informacijo o dogodku. Po vsakem izvozu enote se poveljniki enot javijo dežurnemu PGD Velenje s kratko informacijo o številčnosti moštva in vrsti opreme, prva enota po prispetju na mesto dogodka pa o vrsti in obsegu požara – dogodka.

V primeru, da je dogodek na operativnem območju PGD Bevče, mora vodja enote PGD Vinska Gora vzpostaviti stik z vodjo intervencije takoj ob izvozu in obratno.