JAVNA GASILSKA SLUŽBA V OBČINI VELENJE

Na območju Mestne občine Velenje izvaja javno gasilsko službo sedem prostovoljnih gasilskih društev. Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik in Poklicna gasilska enota Gorenje izvajata gasilsko službo na določenem območju delovanja. Vsa gasilska društva se povezujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline, ki povezuje PGD tudi na območju občin Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Gasilska služba je javna služba za zaščito, reševanje in pomoč, ki jo opravljajo gasilske enote, organizirane kot poklicne gasilske enote, prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih in gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah. Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (javna gasilska služba), katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država. Posebej pomembno je dejstvo, da je gasilstvo humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Poleg tega je najbolj množična sila v sistemu zaščite in reševanja, kar se dokazuje ob večjih naravnih in drugih nesrečah.

V letu 2005 je bila sprejeta kategorizacija PGD v MO Velenje. Na tej osnovi so se PGD-ji razvrstili v naslednje kategorije:

PGD Velenje                     V. kategorija (PGD Velenje ima poklicno jedro s 14 zaposlenimi gasilci)
PGD Šalek                           II. kategorija
PGD Škale                           II. kategorija
PGD Pesje                          II. kategorija
PGD Vinska Gora              II. kategorija
PGD Šentilj                         I. kategorija
PGD Bevče                         I. kategorija

PGD opravljajo naloge, kot so: gašenje in reševanje v primeru požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge, naloge zaščite in reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva, zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, glede na zakonske možnosti, nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine ter druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

PGD Velenje opravlja še dodatne naloge in sicer alarmiranje, tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah, reševanja iz ruševin in plazov ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja. V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, opravlja PGD Velenje tudi naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih ter železniških predorih, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena. Te naloge opravlja PGD Velenje na območju teh občin. PGD Velenje ima za financiranje poklicnega jedra s MOV podpisano pogodbo.