PREVENTIVA

ZAKAJ PREVENTIVA

Cilj požarne preventive je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja. Predvsem varovanje človeških življenj je najpomembnejša naloga požarne preventive. Le ta se izvaja na številnih nivojih, od državnega (država s svojimi zakoni in podzakonskimi akti ščiti predvsem človeško življenje, za zgradbe, kjer se zbira večje število ljudi, veljajo strožja merila) do nivoja našega gasilskega društva.

Vsak lastnik je odgovoren za svoje premoženje, zato mora z vlaganje v požarno preventivne ukrepe tudi doseči nivo, da v čim večji meri zmanjša možnost, da bi izgubil svoje premoženje zaradi požara. Pri teh naporih pomagamo tudi gasilci in sicer preko usposabljanj ali svetovanj glede nakupa določene opreme. Največkrat izvajamo usposabljanja o načinih gašenja začetnih požarov ter svetujemo glede nakupa gasilnikov ali detektorjev dima ali plina.

NAŠI NASVETI

V zadnjih letih smo tudi v našem kraju zabeležili precejšnje število požarov na različnih gospodarskih poslopjih, od hlevov, kozolcev, zidanic in ostalega. Škoda je bila v vseh naštetih primerih ogromna.

V tem TEKSTU je samo nekaj osnovni navodil, nasvetov in pravil, ki naj vaše življenje pomagajo narediti VARNEJŠE!

NEVARNOSTI NA KMETIJI
– velike količine lahko gorljivih snovi (les, slama, seno, krma, poljski pridelki…)

– velike količine nevarnih snovi (gnojila, škropiva…
– velike količine vnetljivih snovi (pogonska goriva in maziva za kmetijske stroje, kurivo…)
– velika bližina objektov (hlev, skedenj, silos in pomožne stavbe so gosto okoli glavnega stanovanjskega poslopja)

NAJPOGOSTEJŠI VZROKI NASTANKA POŽARA NA KMETIJI

– neprevidno delo z odprtim ognjem (kajenje, zažiganje odpadkov, varjenje…)
– pomanjkljive in nestrokovno izvedene električne in druge inštalacije
– samovžig sena
– slabe kurilne in dimovodne naprave
– neredno vzdrževanje in okvare na delovnih strojih in napravah
– neprevidnost pri delu z nevarnimi in vnetljivimi snovmi ter nepravilno skladiščenje le-teh
– udar strele

 UKREPI ZA PREPREČITEV POŽAROV NA KMETIJAH

– požarno varna gradnja gospodarskih objektov
– ustrezni odmiki objektov glede na vrsto objekta, požarno ogroženost in druge značilnosti
– vgradnja in montaža električnih in drugih naprav ter inštalacij
– vgradnja in montaža dimovodnih in kurilnih naprav
– zaščita objektov s strelovodnimi napravami – pravilno skladiščenje in uporaba pogonskih goriv in maziv ter kuriva v skladu s predpisi za skladiščenje in rokovanje z vnetljivimi snovmi
– namestitev gasilnikov, (predlagamo nakup vsaj enega gasilnika na prah S9) izgradnja hidrantnega omrežja ali drugih vodnih virov za odvzem požarne vode
– montaža naprav za odkrivanje in javljanje požara
– pravilno skladiščenje samovnetljivih snovi in kontrola temperature skladiščenih snovi
– redno servisiranje in vzdrževanje kmetijskih strojev s strani usposobljenih oseb
– prepovedana uporaba odprtega ognja v bližini lahko vnetljivih in eksplozivnih snovi
– usposabljanje lastnikov kmetijskih objektov s področja požarne varnosti in druge zakonodaje, ki ureja vsa področja varnega dela na kmetijah

Sodelujte z domačim prostovoljnim gasilskim društvom PGD Vinska Gora

(POKLIČITE, ČE IMATE KAKŠNO VPRAŠANJE)

IZVAJANJE PREDAVANJ

Imamo izobražen kader, ki lahko izvede različna predavanja ali usposabljanja. Imamo predavatelje in inštruktorje z gasilskega področja in področja prve pomoči. Prav tako imamo ustrezne pripomočke in opremo za prikaz določenih situacij. Če ste zainteresirani za izvedbo predavanja NAS POKLIČITE NA 041 793 645, Andrej.

KAJ NAREDIMO KO VIDIMO POŽAR ALI NESREČO

O TAKEM DOGODKU TAKOJ OBVESTIMO REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE NA ŠTEVILKO 112. Tam operater centra glede na vrsto klica aktivira potrebne reševalne službe, kot so gasilci, reševalci, gorski reševalci, ipd… Pomembno je, da smo med klicem zbrani in umirjeni, saj lahko le tako podamo dovolj zanesljivih podatkov, predvsem kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, število ogroženih ali poškodovanih, število in vrsta vozil, itd. Operativec bo takoj za tem aktiviral potrebne enote, obvestil pa bo tudi komunikaciji center Policije ali 113, tako da klicatelju policistov ni potrebno posebej klicati.

Najbolj pomembna informacija je lokacija nesreče. S tem se prihrani čas iskanja lokacije in določanja pristojnih reševalnih enot. Število poškodovanih je naslednja pomembna zadeva: če pretiravamo lahko na lokacijo pride več enot, kot je potrebno, kar ni smiselno. Če nismo prepričani o teh podatkih, pustimo, da nas operativec dodatno izpraša in ostanemo na vezi. Zapomnimo si: ko pridemo na mesto nesreče kjer so ljudje poškodovani ali kjer gori ali kjer izteka nevarna snov, VEDNO pokličemo 112 in prijavimo nesrečo. Kljub temu, da so ljudje že na mestu. Prevečkrat se namreč zgodi, da ljudje ne kličejo, ker mislijo, da je nekdo pred njimi že klical, ker se bojijo, ker jih ne briga ipd. Če se bo klic ponovil, nam bo operator to povedal.